Plavi telefon

Kreativni i rekreativni razvoj

Polazimo od shvatanja da kreativnost nije nešto što samo pripada odabranim i talentovanim pojedincima. Kreativnost je svojstvo svih, djece, mladih i odraslih, ona se može razvijati i njen razvoj može biti osujećen.

Podržavanje kreativnog izražavanja jeste podržavanje razvoja, zato u svim programima razvoja djece i mladih nemjerljivu ulogu ima podsticanje i razvijanje kreativnosti. U svim aktivnostima kojima se "Zdravo da ste" bavi - podstičemo kreativno izražavanje, radoznalost, radost stvaralačke igre, slobodu izražavanja...To su temelji na kojima počiva naš rad i to je temelj koji se nalazi u osnovi svih naših programa namijenjnih djeci i mladima.

Programi za reintegraciju djece povratnika, romsku djecu, djecu sa posebnim potrebama, mlade pred opasnostima od droge, mlade koji se spremaju da rade sa djecom i omladinom i sve druge s kojima radimo uvijek imamo na umu mogućnosti koje nam pruža podrška kretaivnog izražavanja i stvaranja. Uvjereni smo da je ova stvaralačka aktivnost i stvaranje usko povezano i sa samoizgrađivanjem i samoostvarenjem.

U omladinskom centru realizuju se i brojne sekcije u kojima mladi mogu pokazati i razviti svoje sposobnosti: 
  • kreativni teatar;
  • moderni ples;
  • break dance;
  • indijski ples;
  • škola gitare;
  • kreativne radionice, nakit;
  • slikarska sekcija;
  • grafit i strip sekcija;
  • fudbalska sekcija;
  • aerobik...
Tipičan poduhvat organizovane stvaralačke aktivnosti djece, mladih i odraslih ostvaren je putem posebno osmišljenog programa: "Avgust - Mjesec kreativnog razvoja", koji je prvi put je realizovan u avgustu 2005. godine.