Plavi telefon

Podsticanje i promocija dječijeg učešća

Dječije učešće je jedan od osnovnih  principa Konvencije o pravima djeteta. Takođe, jedna od osnovnih postavki rada u Zdravo da ste je da svi učesnici u procesu imaju jednak tretman i jednako pravo na učešće, odlučivanje i izražavanje, pa time i djeca.

Programsko usmjerenje prema promociji i podsticanju dječijeg učešća ima za cilj i mijenjanje odnosa između odraslih i djece, dozvoljavajući djeci punije učešće u njihovim zajedničkim aktivnostima, što se pozitivno odražava na razvoj i jednih i drugih, i atmosferu u malim i velikim zajednicama.

U sklopu ovog programa zajedno sa djecom učestvujemo i u kampanjama za podizanje svijesti o pravima djeteta: svake godine povodom 20. novembra - Međunarodnog dana djeteta, kao i u svjetskoj kampanji „Obrazovanje za sve", a i u Vijeću za djecu BiH, čiji smo član, posebno smo aktivni na pitanjima dječijeg učešća i promociji njihovih prava.