Plavi telefon

Monitoring i izvještavanje o stanju prava djeteta

Od potpisivanja Konvencije o pravima djeteta, u našoj zemlji nije bilo sistematskih napora da se djeca i odrasli upoznaju sa Konvencijom, a Bosna i Hercegovina do 2004. godine nije podnijela prvi izvještaj o implementaciji Konvencije, što zbog rata, što zbog činjenice da se na ovom polju nije mnogo uradilo.

Monitoring i periodično izvještavanje su obaveze svake države koja je ratifikovala Konvenciju o pravima djeteta. Jedan od programskih ciljeva naše organizacije je aktivno učešće u praćenju i izvještavanju o stanju dječijih prava u zemlji kao i uključivanje djece u ovaj proces. Takođe, usmjereni smo i na uključivanju drugih NVOa u ovaj proces.