Publikacije

No. ImeVeličina
1Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka1.4MB
2Akcioni plan za djecu Grada Banja Luka - Verzija za djecu!1.0MB
3Alternativni izvještaj za fakultativni protokol uz CRC, o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji.457.5KB
4Batina NIJE iz raja izašla!
NULL
631.5KB
5Cost-benefit analiza isplativosti programa prevencije vršnjačkog nasilja168.2KB
6Djeca i siromaštvo: Šta o siromaštvu misle djeca u Bosni i Hercegovini?1.0MB
7Djeca o sebi570.5KB
8Djeca o sebi 22.2MB
9Dječija pornografija i prostitucija - izvještaj o istraživanju1.4MB
10Govori, Slušaj, Razgovaraj!1.7MB
11Hocu da budem kao druga djeca!5.4MB
12IN SPE model rada sa djecom i mladima
NULL
618.3KB
13Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2006. godini676.7KB
14Izvještaj NVO i djece o stanju prava djeteta u Bosni i Hercegovini646.1KB
15Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2007. godini1.5MB
16Izvještaj NVO-a i djece o stanju prava djeteta u BiH u 2008. godini694.7KB
17Izvještaj NVO-a o monitoringu prava djeteta na lokalnom nivou316.7KB
18Izvještaj o nasilju nad djecom u BiH1.5MB
19Izvještaj o pilotiranju indikatora za praćenje primene Lanzarote konvencije
NULL
903.3KB
20Kako izabrati zanimanje?142.4KB
21Kreativnost, izgradnja zajednice i razvoj2.2MB
22Mišljenja i stavovi mladih RS445.8KB
23Mladi o siromaštvu i načinima za njegovo prevazilaženje u RS396.0KB
24Mladi RS na početku 21. vijeka80KB
25Monitoring prava djeteta na lokalnom nivou
NULL
631.8KB
26Mreža unapređenja mentalnog zdravlja u regiji Pounja - Rezultati projekta
NULL
593.2KB
27Nasilje nije školski predmet3.3MB
28Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI)772.0KB
29Otvoreno polje razvoja. Psihosocijalni rad sa djecom i mladima.988.6KB
30Periodični NVO izvještaj o stanju prava djeteta u BiH2.0MB
31Praćenje prava djeteta u školi i zajednici - priručnik u zajednici590.1KB
32Pravo rješenje za djecu: Praktični priručnik za programiranje zasnovano na najboljem interesu djeteta1.9MB
33Prekogranični protokol za prevenciju ovosnosti i poremećaja u ponašanju kod djece i mladih u prekograničnoj regiji Pounja
NULL
1.3MB
34Priručnik - Program prevencije vršnjačkog nasilja u školama1.8MB
35Priručnik - Želim sigurno djetinjstvo1.3MB
36Regionalna studija o djecu u pokretu u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji1.2MB
37Rezultati istraživanja o seksualnom zlostavljanju i iskorštavanju djece u Bosni i Hercegovini1.7MB
38Sad razumijem svoja prava1.9MB
39Situaciona analiza2.3MB
40Unapređenje sistema zaštite djece u pokretu u Bosni i Hercegovini706.5KB
41Upravljanje po mjeri djeteta556.5KB
42Upravljanje po mjeri djeteta - dječiji izvještaj5.1MB
43Usklađenost nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom o zašiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualne zloupotrebe1.2MB
44Zajedno do bolje škole406.4KB
45Zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja1.0MB

Omladinski centar FB

Zastitimo djecu od nasilja.org

In Spe

Plavi telefon

Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI)

Publikacije 27 Mart 2015

Obrazac potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI) predstavlja glavni dio Instrumenta za procjenu, pored obrazca početne procjene najboljeg interesa djeteta u pokretu, a riječ je o pokušaju da se u jedan koherentan alat, baziran na standardima dobre procjene, ugrade sve bitne informacije i procedure koje su bazirane na pravima djeteta i kao krajnji produkt imaju utvrđivanje najboljeg interesa djeteta u datoj situaciji i trenutku i djelovanje u skladu s njim.

 


 

Ovaj proces je visoko individualizovan kako bi odgovorio na sve specifičnosti u kojima se djeca u pokretu mogu naći.

Instrument u prilogu sadrži uvod u potrebu i suštinu programiranja zasnovanog na najboljem interesu djeteta, kao i pregled činjenica koje govore u prilog važnosti ovakvog instrumenta. Njegova namjena je da postane pomoćna alatka u procjenjivanju individualnih potreba, interesa, snaga i rizika svakog djeteta, na temelju čega se planira intervencija, odnosno donošenje odluka i preporuka sa jasnim uporištima. Svrha same procjene situacije djeteta u pokretu je obezbjeđenje osnove za izradu planova i preporuka održivih i kvalitetnih rješenja u svakom pojedinačnom slučaju na liniji najboljeg interesa djeteta.

U Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji standardizovani instrument ove namjene, te je predloženi instrument nezvanični alat koji može da se koristi kao pomoć u radu, ali sa ambicijom da njegova upotreba bude standardizovana i usvojena kao dobra praksa.

Instrument potpune procjene stanja djeteta u pokretu u BiH na liniji najboljeg interesa djeteta (OPNI).

Sam instrument se sastoji iz dva dijela, tj. dva međusobno povezana i uslovljena nivoa: 1. Početna ili preliminarna procjena (otpočinje u roku od 24 sata od prijema djeteta), 2. Potpuna procjena (otpočinje u roku od pet radnih dana od završetka početne procjene, a završava se u roku od sedam dana od otpočinjanja potpune procjene).

U njemu su navedeni elementi i informacije koje je potrebno prikupiti radi procjenjivanja trenutnih potreba djeteta i njima usklađenih usluga. Početna procjena će obezbijediti zaštitu fizičkog i psihičkog integriteta djeteta u kratkom roku, dok je cilj potpune procjene da se prikupe podaci koji će nam obezbijediti uvid u ukupno stanje djeteta, sa njegovim potrebama, sposobnostima, interesovanjima i rizicima sa kojima je suočeno.

Obrazac nije okvir za klasičan intervju, a pristup za njegovo popunjavanje je individualizovan i interaktivan. Ispunjavanje obrasca mora biti prilagođeno uzrastu i drugim karakteristikama djeteta. Odgovori se uglavnom označavaju među ponuđenim odgovorima, ali je moguće i poželjno unositi i dodatne zabilješke. Idealno je da bude popunjavan od strane donosioca odluka (ovlaštenog profesionalca), uz korištenje svih dostupnih zvaničnih izvora podataka o djetetu. Preporučuje se čuvanje dokumentacije o izvršenoj procjeni najmanje do punoljetstva djeteta.

Takođe, instrument sadrži i opis procesa verifikacije. Verifikacija predstavlja proces potvrđivanja informacije kao ispravne i potpune i predstavlja kontrolu kvaliteta prethodno provedenog procesa ispunjavanja OPNI instrumenta. Verifikaciju može izvršiti i sam procjenitelj, ali je poželjno da verifikator bude druga osoba.

Instrument je koncipiran tako da prikuplja informacije o situaciji djeteta koje su predhodile migraciji, kao što su porodična struktura u zemlji porijekla, bezbjednost djeteta u mjestu boravka prije migracije, pristup sistemima podrške i radna angažovanost djeteta. Nakon toga, prikupljaju se podaci o periodu odvajanja i migracije, koje obuhvataju informacije o razlozima i vremenskim karakteristikama migracije i bezbjednosti tokom migracije, a nakon toga i period nakon migracije i trenutno stanje, sa informacijama o trenutnom obliku zbrinjavanja i dostupnim servisima, radnoj angažovanosti djeteta i slobodnom vremenu, posebnim potrebama djeteta, bezbjednosti djeteta i prihvaćenosti u zajednici.

Poseban blok u instrumentu predstavljaju pitanja vezana za stavove djeteta i ostalih važnih aktera o dugoročnom zbrinjavanju. Upotreba instrumenta, bez obzira na fazu i momenat procjene stanja djeteta, u slučaju sumnje na trgovinu djetetom, indicije da se dijete prostitutiše i indicije da dijete zloupotrebljava štetne supstance traži neodložno obavještavanje i uključivanje relevantnih službi zbog posebnih rizika i odgovornosti koje nose navedene indicije.

Nakon što je ispunjen podacima do kojih je bilo moguće doći, OPNI predstavlja bazu podataka o djetetu, koja se može vremenom dopunjavati. U opisu instumenta predlaže se i rješenje da način donošenja odluka o djetetu i uslugama može biti zasnovan i na algoritmu ili matrici koja nizom pitanja čiji su odgovori sadržani u informacijama datim u okviru OPNI instrumenta, vodi donosioca odluke ka jednom od mogućih, prethodno definisanih, održivih rješenja za dijete u pokretu.