Plavi telefon

Lanzarote konvencija u BiH

Projekti 23 Januar 2013

"Zdravo da ste" je 24. 12. 2012. godine potpisala ugovor sa Evropskom unijom o realizaciji projekta LANZAROTE KONVENCIJA U BiH.


Partner u projektu je Udruženje „Zemlja djece“ iz Tuzle, a realizacija projekta trajaće dvije godine.

Lanzarote konvencija je najnoviji sveobuhvatni evropski instrument donesen u svrhu upotpunjavanja sistema zaštite djece od bilo kojeg oblika seksualnog zlostavljanja  i eksploatacije a usvojena je od strane Komiteta ministara Vijeća Evrope u julu 2007. godine. Konvencija je potpuno novi međunarodni dokument i pravni osnov za dalju dogradnju zakonodavnog okvira i zaštitu djece od seksualnog iskorištavanja i zloupotrebe djece za sve Evropske zemlje koje su pristupile ovom novom međunarodnom dokumentu.

Ovom Konvencijom se zahtijeva  da države članice ustanove:

  • Mjere prevencije od svakog oblika nasilja nad djecom;
  • Provode mjere podizanja svijesti građana o neprihvatljivosti svakog ponašanja koje ima za cilj seksualno iskorištavanje i zloupotrebu djece;
  • Uvedu niz mjera za zaštitu i podršku žrtvama nasilja;
  • Obavezuju države na informisanje javnosti i posebno djece o pravima koje imaju i opasnostima koje mogu dovesti do njihove povrede po tom osnovu;
  • Te da ustanove vođenje evidencije o počiniocima ovih dijela.

Projektom Lanzarote konvencija u BiH radićemo, zajedno sa nadležnim ministarstvima, institucijama, civilnim društvom i medijima na realizaciji preuzetih obaveza.